Contact

Call us tel.: 530 20 50 70
or make an appointment.

Choose a city:

Warszawa

Go back

Warszawa Niemcewicza 17, 02-306 Warszawa

  Podanie powyższych danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest 2CS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 1A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000339183, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, e-mail: rodo@kodo.pl. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

  Wrocław

  Go back

  Wrocław ul. Podwale 1a, 20-200 Wrocław

   Podanie powyższych danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest 2CS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 1A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000339183, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, e-mail: rodo@kodo.pl. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

   Trójmiasto

   Go back

   Trójmiasto, ul. Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk

    Podanie powyższych danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest 2CS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 1A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000339183, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, e-mail: rodo@kodo.pl. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

    Polityka prywatności

    Go back

    Korzystanie ze strony internetowej www.kodo.pl wiąże się z powierzaniem danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom serwisu poczucie bezpieczeństwa. Zapraszamy do zapoznania się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, która przedstawia zasady oraz zakres przetwarzania danych Użytkowników strony oraz przysługujące im prawa jak również obowiązki Administratora.
    Administrator danych.

    Administratorem danych Użytkowników jest 2CS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 1A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000339183, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, e-mail: office@2cs.pl zwany dalej Administratorem.
    Przechowywanie danych osobowych.
    Dane przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dodatkowo dane mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych do państwa trzeciego (poza teren EOG) może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
    Przekazywanie danych osobowych
    Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom niepowiązanym, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzeniem działalności przez Administratora lub w celu realizacji zgłoszeń osób, których dane dotyczą, lub też w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa. W zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach.

    Przechowywane przez Administratora dane osobowe mogą być przekazywane w szczególności:
    • 2CS sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, w przypadku, gdy jest to niezbędne w celach administracyjnych oraz w celach świadczenia usług/sprzedaży towarów na rzecz klientów;
    • firmom zewnętrznym zapewniającym aplikacje/funkcjonalności lub świadczącym usługi przetwarzania danych lub usługi IT;
    • firmom zewnętrznym udzielającym w inny sposób pomocy przy dostarczeniu towarów lub świadczeniu usług.
    Dane nie są przekazywane, sprzedawane ani udostępniane podmiotom zewnętrznym w celach marketingowych. Użytkownicy są wyraźnie informowani o sytuacjach, w których ich dane mogą być przekazywane do innych podmiotów.
    Podstawa prawna
    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
    Użytkownik jest będzie informowany o podstawie przetwarzania danych osobowych, istnieniu obowiązku przekazania danych osobowych oraz konsekwencjach niewyrażenia na nie zgody każdorazowo w momencie zbierania danych. W szczególności dane mogą być przetwarzane na podstawie zgody, w celu wykonania umowy lub z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora.
    Zbieranie danych na podstawie zgody odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, ale niewyrażenie jej może uniemożliwić nawiązanie kontaktu lub przedstawienie oferty.
    Cel przetwarzania
    Dane wykorzystywane są tylko w zakresie niezbędnym do celów, w których są przetwarzane.
    Zgromadzone dane przetwarzane są głównie w celu prawidłowej realizacji usług, np.: nawiązania kontaktu, umówienia terminu spotkania, zebrania informacji do sporządzenia oferty. Informacja o podstawie i celu zbierania danych osobowych Użytkownika udzielana jest każdorazowo podczas gromadzenia ich.
    Pliki cookie
    Strona internetowa www.kodo.pl wykorzystuje następujące pliki Cookies:
    _utma – plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika,
    _utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty,
    _utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin,
    _utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek,
    PHPSESSID – plik cookie utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem, na którym zainstalowana jest strona a uprzędzeniem użytkownika, za pośrednictwem którego komunikuje się on z serwerem i ze stroną.
    Poziom ochrony przed Cookies może zostać ustawiony w przeglądarce, co umożliwia również całkowite blokowanie plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji serwisu.
    Administrator wykorzystuje dane zgromadzone w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet np. adres IP. Dane zgromadzone w logach systemowych w tym dane eksploatacyjne, które określają aktywność Użytkownika w serwisie wykorzystywane są przez serwis zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w celach technicznych oraz statystycznych.
    Czas przechowywania danych osobowych.
    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, a po zrealizowaniu tego celu – przez okres przedawnienia roszczeń.
    W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.
    Prawa Użytkownika
    Użytkownikom, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują prawa do:
    – Wycofania zgody bez podawania przyczyny.
    Wycofanie zgody może dotyczyć wszystkich lub wybranych celów przetwarzania, np. wyłącznie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Wycofanie zgód co do wszystkich celów przetwarzania skutkuje usunięciem Konta Użytkownika, a przetwarzanie danych zostanie przerwane, co nie będzie miało wpływu na czynności dokonane do momentu wycofania zgód.
    – Dostępu do danych.
    Użytkownik w każdej chwili może zażądać udzielenia informacji o tym jak jego dane osobowe są przechowywane przez Administratora. Informacje udzielane są za pośrednictwem poczty e-mail, a zgłoszenia żądania można dokonać pod adresem: office@2cs.pl
    – Przenoszenia
    Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii swoich danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zawartej umowy lub zgody w ustrukturyzowanym, powszechnie użytkowanym, możliwym do odczytu formacie. Na prośbę Użytkownika kopia ta może zostać przesłana do niego lub do innego administratora.
    – Sprostowania danych
    Użytkownik ma prawo żądać poprawienia oraz uzupełnienia danych osobowych, jeśli są one niekompletne lub niepoprawne. Aby zrealizować to prawo należy skontaktować się Inspektorem Danych Osobowych.
    – Usunięcia danych.
    Użytkownik ma prawo do usunięcia przetwarzanych przez Administratora danych osobowych. W razie braku takiej możliwości zostanie poinformowany.
    – Ograniczenia przetwarzania
    Użytkownik ma prawo żądać graniczenia przetwarzania danych osobowych pod warunkiem:
    • zgłoszenia, że dane osobowe są niepoprawne – Administrator ograniczy przetwarzanie do czasu zweryfikowania poprawności danych
    • braku zgody na usunięcie danych osobowych w przypadku przetwarzania niezgodnego z prawem
    • niezbędności danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, gdy dane Użytkownika nie są już Administratorowi potrzebne
    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Administrator ograniczy przetwarzanie do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
    – Sprzeciwu
    Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych opartego na niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią.
    Korzystanie z praw
    Użytkownik może kierować wszystkie pytania związane z danymi osobowymi na adres: office@2cs.pl
    Zgłaszanie nieprawidłowości
    Wątpliwości w kwestii prawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych należy kierować na adres office@2cs.pl.
    Użytkownik ma prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    Bezpieczeństwo.
    Dane osobowe Użytkowników są zabezpieczone przez Administratora przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem z najwyższą starannością. Administrator stosuje zaawansowane środki techniczne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, nie może jednak zagwarantować tajemnicy składowanych i przesyłanych danych w sieci Internet
    Użytkownik może zgłaszać podejrzenia dotyczące występowania zagrożenia w zakresie ujawnienia oraz dostępu nieuprawnionych podmiotów pod adresem: office@2cs.pl
    Odesłania do serwisów podmiotów trzecich
    Strona internetowa www.kodo.pl może odsyłać, np. poprzez link, do stron internetowych podmiotów trzecich. Administrator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych, prawidłowość oraz kompletność prezentowanych na nich treści. Administrator zaleca sprawdzanie prezentowanych na stronach deklaracji dotyczących ochrony danych osobowych oraz polityki prywatności.
    Aktualizacje zasad prywatności
    Aktualna wersja POLITYKI PRYWATNOŚCI jest zawsze dostępna w serwisie Administratora.
    O każdej zmianie treści dokumentu Administrator będzie informował Użytkowników.
    Postanowienia końcowe
    Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje zawarte w niniejszym dokumencie postanowienia. W przypadku braku akceptacji zaleca się zaprzestanie korzystania z serwisu.

    Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 1.11.2020

    Klauzula informacyjna

    Go back

    SPIS TREŚCI:
    I. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO I ODBIORCÓW INFORMACJI HANDLOWYCH
    II. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE 2CS SP. Z O.O.
    III. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z 2CS SP. Z O.O.
    IV. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW 2CS SP. Z O.O.
    V. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI
    VI. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ Z UDZIAŁEM 2CS SP. Z O.O.

    I. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO I ODBIORCÓW INFORMACJI HANDLOWYCH

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

    1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2CS SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu,
    ul. Podwale 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000339183;

    2) jako administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 2CS SP. Z O.O. oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktowa na adres email: rodo@kodo.pl, lub pisemnie na adres: 2CS SP. Z O.O., ul. Podwale 1A, 50-043 Wrocław;

    3) Pani/Pana dane osobowe przekazane administratorowi przetwarzane będą w celach:
    a. udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
    b. marketingowych oraz promocji produktów i usług administratora;
    c. przesyłania Pani/Panu drogą elektroniczną na podany przez Panią/Pana adres e-mail informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez administratora lub inne podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z administratorem, jeżeli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na otrzymywanie takich informacji;
    d. używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w odniesieniu do podanego przez Panią/Pana numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego prowadzonego przez administratora lub dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z administratorem, jeżeli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na prowadzenie marketingu bezpośredniego;

    4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora; Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem, a także podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z administratorem;

    5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych do państwa trzeciego (poza teren EOG) może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;

    6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody;

    7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

    8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia;

    9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne;

    10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

    II. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE 2CS SP. Z O.O.

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

    11) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2CS SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000339183 (zasady przetwarzania Pani/Pana danych przez dostawców poszczególnych serwisów społecznościowych, w związku z korzystaniem z tych serwisów, określone są odrębnie przez dostawców tych serwisów);

    12) jako administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 2CS SP. Z O.O. oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować na adres email: rodo@kodo.pl, lub pisemnie na adres: 2CS SP. Z O.O., ul. Podwale 1A, 50-043 Wrocław;

    13) administrator ma dostęp do następujących Pani/Pana danych: dane statystyczne dotyczące wizyt na profilach społecznościowych administratora, dane dostępne w ramach Pani/Pana profili publicznych w serwisach społecznościowych, dane umożliwiające nawiązanie z Panią/Panem kontaktu poprzez komunikatory dostępne w ramach serwisów społecznościowych;

    14) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przez administratora profili społecznościowych na warunkach określonych przez administratorów poszczególnych serwisów społecznościowych, w tym w szczególności poprzez informowanie za ich pomocą o działalności administratora, promowanie różnych wydarzeń organizowanych przez administratora, budowanie i utrzymywanie społeczności oraz komunikowanie z użytkownikami serwisów za pomocą dostępnych funkcjonalności serwisów, a także w celach statystycznych i reklamowych realizowanych poprzez narzędzia dostarczane przez poszczególne serwisy społecznościowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    15) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora; Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem, a także podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z administratorem, jak również właścicielom poszczególnych serwisów społecznościowych (na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów);

    16) Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych do państwa trzeciego (poza teren EOG) może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;

    17) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych powyżej w pkt 4;

    18) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

    19) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia;

    20) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych uniemożliwi przeglądanie profili społecznościowych administratora, pozostawianie komentarzy lub komunikowanie z administratorem za pośrednictwem poszczególnych serwisów społecznościowych;

    21) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

    III. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z 2CS SP. Z O.O.

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

    22) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2CS SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000339183;

    23) jako administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 2CS SP. Z O.O. oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować na adres email: rodo@kodo.pl, lub pisemnie na adres: 2CS SP. Z O.O., ul. Podwale 1A, 50-043 Wrocław;

    24) Pani/Pana dane osobowe przekazane administratorowi (w szczególności w drodze telefonicznej, mailowej lub podczas bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami administratora) przetwarzane będą w celu nawiązania z Panią/Panem kontaktu i odpowiedzi na zadane pytanie, przedstawienia oferty lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, jeżeli przekazanie danych ma na celu zawarcie umowy;

    25) Podstawą prawną przetwarzania przez administratora jest art. 6 ust.1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

    26) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora; Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem, a także podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z administratorem;

    27) Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych do państwa trzeciego (poza teren EOG) może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;

    28) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu zakończenia sprawy, w związku z którą nastąpiło przekazanie danych;

    29) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

    30) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia;

    31) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do załatwienia sprawy, w związku z którą nastąpiło przekazanie danych;

    32) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

    IV. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW 2CS SP. Z O.O.

    Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

    33) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2CS SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000339183;

    34) jako administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 2CS SP. Z O.O. oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować na adres email: rodo@kodo.pl, lub pisemnie na adres: 2CS SP. Z O.O., ul. Podwale 1A, 50-043 Wrocław;

    35) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione administratorowi przez kontrahenta administratora, którego Pani/Pan reprezentuje, jest pracownikiem, współpracownikiem lub zleceniobiorcą albo w imieniu którego Pani/Pan działa w relacjach administratora z kontrahentem;

    36) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
    a. zawarcia i wykonania umowy łączącej administratora z kontrahentem, którego Pani/Pan reprezentuje, jest pracownikiem, współpracownikiem lub zleceniobiorcą albo w imieniu którego Pani/Pan działa w relacjach z administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
    b. wypełniania obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości;
    c. realizacji uzasadnionych interesów administratora związanych z relacjami z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    37) Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz pozostałe dane przekazane przez kontrahenta administratora, którego Pani/Pan reprezentuje, jest pracownikiem, współpracownikiem lub zleceniobiorcą albo w imieniu którego Pani/Pan działa w relacjach administratora z kontrahentem, związane z realizacją umowy z kontrahentem.

    38) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora; Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem, a także podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z administratorem;

    39) Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych do państwa trzeciego (poza teren EOG) może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;

    40) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy łączącej administratora z kontrahentem, którego Pani/Pan reprezentuje, jest pracownikiem, współpracownikiem lub zleceniobiorcą albo w imieniu którego Pani/Pan działa w relacjach z administratorem, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z ww. umową oraz przez czas określony przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej;

    41) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

    42) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia;

    43) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do załatwienia sprawy, w związku z którą nastąpiło przekazanie danych;

    44) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

    V. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) informuję, że:

    45) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2CS SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000339183;

    46) jako administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 2CS SP. Z O.O. oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktowa na adres email: rodo@kodo.pl, lub pisemnie na adres: 2CS SP. Z O.O., ul. Podwale 1A, 50-043 Wrocław;

    47) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez administratora;

    48) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
    a. w zakresie aktualnie prowadzonego przez administratora procesu rekrutacyjnego – podjęcie przez administratora działań na Pani/Pana żądanie, tj. rozpatrzenie Pani/Pana kandydatury, przed ewentualnym zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    b. w zakresie procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez administratora w przyszłości – wyrażona przez Panią/Pana zgoda;

    49) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora; Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem lub podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z administratorem;

    50) Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych do państwa trzeciego (poza teren EOG) może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;

    51) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje. W przypadku wyrażenia zgody na wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach przez administratora, dane będą przechowane do czasu wycofania zgody;

    52) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

    53) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia;

    54) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w aktualnie prowadzonym przez administratora procesie rekrutacyjnym;

    55) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

    VI. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ Z UDZIAŁEM 2CS SP. Z O.O.

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) informuję, że:

    56) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2CS SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000339183;

    57) jako administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 2CS SP. Z O.O. oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktowa na adres email: rodo@kodo.pl, lub pisemnie na adres: 2CS SP. Z O.O., ul. Podwale 1A, 50-043 Wrocław;

    58) Pani/Pana dane osobowe przekazane administratorowi podczas wydarzeń z udziałem administratora takich, jak np. targi, przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);

    59) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora; Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem lub podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z administratorem;

    60) Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych do państwa trzeciego (poza teren EOG) może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;

    61) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zrealizowania celu, w związku z którym zostały przekazane lub cofnięcia przez Panią/Pana zgody;

    62) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

    63) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia;

    64) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do otrzymania od administratora oferty;

    65) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

    Please turn the device to the vertical